दिव्यांग ऑनलाईन नोंदणी

(परिशिष्ठ अ)
मिरा भाईंदर महानगरपालिका
दिव्यांग ऑनलाईन नोंदणी
दिव्यांग व्यक्ती नोंदणी फॉर्म
आधार नंबर रजिस्टर आहे का पहा?
* फील्ड भरणे आवश्यक आहे.
१. दिव्यांग व्यक्तीचे नाव * आडनाव   * नाव   *वडिलांचे/पतीचे नाव  
आईचे नाव * लिंग
१) स्थानिक स्वराज्य संस्था
२. * १) महानगरपालिका   २) प्रभाग समिती  
३) लोकसभा मतदारसंघ ४) विधानसभा मतदार संघ
५) जि.पं.गट ६) पं.स.गण
५) वार्ड क्र. ६) पिनकोड  
३. शिक्षण
४. आधार कार्ड क्रमांक
५. मोबाईल क्रमांक  
६. पर्यायी दूरध्वनी क्रमांक
७. बँक खाते क्रमांक
बँकेचे नाव शाखा
IFSC क्रमांक
वार्षिक उत्पन्न
८. जन्मतारीख वय
९. वैवाहिक स्थिती
१०. धर्म
११. जात
१२. कुटुंब प्रमुखाशी नाते
१३. * अपंगत्वाचा प्रकार/प्रवर्ग
 
२) अपंगत्वाचा उपप्रकार/उपप्रवर्ग
 
१४. दारिद्रय रेषेखाली असल्यास यादीतील क्रमांक वर्ष
१५. जिल्हा वैद्यकीय मंडळ यांचा अपंगत्व दाखला आहे का ?
अ) दाखला क्रमांक
ब) दाखला दिनांक  
क) दाखल्याचा प्रकार
असल्यास अपंगत्वाची टक्केवारी
१६. एस.टी. प्रवास सवलत पास आहे का? अ) असल्यास क्रमांक
१७. रेल्वे प्रवास सवलत पास आहे का? अ) असल्यास क्रमांक
१८. नोकरीत आहे का? असल्यास
आस्थापना / विभागाचे नाव इतर
१९. सध्याचा व्यवसाय
२०. यापूर्वी कोणत्या शासन योजनेचा लाभ घेतला आहे का? असल्यास कोणत्या योजनेतून
२१. वैयक्तिक शौचालय आहे का?
२२. स्वतःचे घर आहे का?
नसल्यास घरकुल योजनेतून लाभ हवा आहे काय ?
स्वतःच्या नावावर जागा आहे का?
२३. मतिमंद असल्यास १८ वर्षे पूर्ण होऊन पालकत्व प्रमाणपत्र घेतले आहे का?
पालकत्व असल्यास नाव पत्ता संपर्कध्वनी क्रमांक
२४. स्वावलंबन कार्ड काढले आहे काय ? अ) असल्यास UDID क्रमांक
२५. दिव्यांग साहित्याची आवश्यकता आहे का?
असल्यास कोणते साहित्य आवश्यक आहे का? इतर
२६. दिव्यांग प्रमाणपत्राची प्रत सादर केली
२७. दिव्यांग फोटो अपलोड करा  
२८. दिव्यांग प्रमाणपत्र अपलोड करा
२९. बँक पासबुक पहिले पान अपलोड करा
३०. आधार कार्ड अपलोड करा
२९. लॉगिन पासवर्ड  
सर्वेक्षण करणाऱ्याचे नाव हुद्दा मोबाईल क्रमांक