दिव्यांग ऑनलाईन नोंदणी - झोननिहाय एकूण दिव्यांग नोंदी

महानगरपालिका: सर्व
दिव्यांगत्वाचा प्रकार : १३) बौद्धिक अक्षमता (Intellectual Disability)
अ.नं.Registration_IdPhotoImagePathPramanptraPathनावझोनजन्म दिनांक मोबाईल क्रमांक 
1 72../GMPT/Photo/72.jpg../GMPT/Pramanptr/72.jpgऑल्डीन आलेसीन नुनप्रभाग समिती क्रं.१06/10/19959769672069 प्रमाणपत्र
2 87../GMPT/Photo/87.jpg../GMPT/Pramanptr/87.jpgप्रमोद रमेशचंद्र पटेलप्रभाग समिती क्रं.३11/05/19879967908292 प्रमाणपत्र
3 204../GMPT/Photo/204.jpg../GMPT/Pramanptr/204.jpgRUTUJA RAJARAM SHINDEप्रभाग समिती क्रं.४07/03/20059594549111 प्रमाणपत्र
4 280../GMPT/Photo/280../GMPT/Pramanptr/280Renuka Gangaram Jangaliप्रभाग समिती क्रं.६19/02/20068692890413 प्रमाणपत्र
5 281../GMPT/Photo/281../GMPT/Pramanptr/281 प्रभाग समिती क्रं.६19/02/20068692890413 प्रमाणपत्र
6 282../GMPT/Photo/282../GMPT/Pramanptr/282Renuka Gangaram Jangaliप्रभाग समिती क्रं.६19/02/20068692890413 प्रमाणपत्र
7 283../GMPT/Photo/283../GMPT/Pramanptr/283 प्रभाग समिती क्रं.६19/02/20068692890413 प्रमाणपत्र
8 284../GMPT/Photo/284../GMPT/Pramanptr/284Renuka Gangaram Jangaliप्रभाग समिती क्रं.६19/02/20068692890413 प्रमाणपत्र
9 285../GMPT/Photo/285../GMPT/Pramanptr/285 प्रभाग समिती क्रं.६19/02/20068692890413 प्रमाणपत्र
10 286../GMPT/Photo/286../GMPT/Pramanptr/286Renuka Gangaram Jangaliप्रभाग समिती क्रं.६19/02/20068692890413 प्रमाणपत्र
11 287../GMPT/Photo/287.jpeg../GMPT/Pramanptr/287.jpegRenuka Gangaram Jangaliप्रभाग समिती क्रं.६19/02/20068692890413 प्रमाणपत्र
12 288../GMPT/Photo/288../GMPT/Pramanptr/288 प्रभाग समिती क्रं.६19/02/20068692890413 प्रमाणपत्र
13 289../GMPT/Photo/289../GMPT/Pramanptr/289Renuka Gangaram Jangaliप्रभाग समिती क्रं.६19/02/20068692890413 प्रमाणपत्र
14 290../GMPT/Photo/290../GMPT/Pramanptr/290Renuka Gangaram Jangaliप्रभाग समिती क्रं.६19/02/20068692890413 प्रमाणपत्र
15 291../GMPT/Photo/291.jpeg../GMPT/Pramanptr/291.jpegRenuka Gangaram Jangaliप्रभाग समिती क्रं.६19/02/20068692890413 प्रमाणपत्र
16 292../GMPT/Photo/292.jpeg../GMPT/Pramanptr/292.jpegRenuka Gangaram Jangaliप्रभाग समिती क्रं.६19/02/20068692890413 प्रमाणपत्र
17 293../GMPT/Photo/293.jpeg../GMPT/Pramanptr/293.jpegRenuka Gangaram Jangaliप्रभाग समिती क्रं.६19/02/20068692890413 प्रमाणपत्र
18 294../GMPT/Photo/294../GMPT/Pramanptr/294Renuka Gangaram Jangaliप्रभाग समिती क्रं.६19/02/20068692890413 प्रमाणपत्र
19 295../GMPT/Photo/295../GMPT/Pramanptr/295RENUKA GANGARAM JANGALIप्रभाग समिती क्रं.६19/02/20068692890413 प्रमाणपत्र
20 296../GMPT/Photo/296.jpeg../GMPT/Pramanptr/296.jpegRENUKA GANGARAM JANGALIप्रभाग समिती क्रं.६19/02/20068692890413 प्रमाणपत्र
21 297../GMPT/Photo/297.jpeg../GMPT/Pramanptr/297.jpegRenuka Gangaram Jangaliप्रभाग समिती क्रं.६19/02/20068692890413 प्रमाणपत्र
22 459../GMPT/Photo/459.jpg../GMPT/Pramanptr/459.jpgरिषी दिपक बिस्वासप्रभाग समिती क्रं.६22/06/20009920904424 प्रमाणपत्र
23 463../GMPT/Photo/463.jpg../GMPT/Pramanptr/463.jpgध्वनी किर्ती कोठारीप्रभाग समिती क्रं.६30/09/19989920904424 प्रमाणपत्र
24 479../GMPT/Photo/479.jpg../GMPT/Pramanptr/479.jpgराहुल अश्विनकुमार शर्माप्रभाग समिती क्रं.६22/11/19949699665467 प्रमाणपत्र
25 484../GMPT/Photo/484.jpg../GMPT/Pramanptr/484.jpgमयुर मोहन नाईकप्रभाग समिती क्रं.६13/03/19978691914045 प्रमाणपत्र

महानगरपालिका: सर्व दिव्यांगत्वाचा प्रकार : १३) बौद्धिक अक्षमता (Intellectual Disability)
अ.न.नावझोनजन्म दिनांक मोबाईल क्रमांक
1 ऑल्डीन आलेसीन नुनप्रभाग समिती क्रं.१06/10/19959769672069
2 प्रमोद रमेशचंद्र पटेलप्रभाग समिती क्रं.३11/05/19879967908292
3 RUTUJA RAJARAM SHINDEप्रभाग समिती क्रं.४07/03/20059594549111
4 Renuka Gangaram Jangaliप्रभाग समिती क्रं.६19/02/20068692890413
5 प्रभाग समिती क्रं.६19/02/20068692890413
6 Renuka Gangaram Jangaliप्रभाग समिती क्रं.६19/02/20068692890413
7 प्रभाग समिती क्रं.६19/02/20068692890413
8 Renuka Gangaram Jangaliप्रभाग समिती क्रं.६19/02/20068692890413
9 प्रभाग समिती क्रं.६19/02/20068692890413
10 Renuka Gangaram Jangaliप्रभाग समिती क्रं.६19/02/20068692890413
11 Renuka Gangaram Jangaliप्रभाग समिती क्रं.६19/02/20068692890413
12 प्रभाग समिती क्रं.६19/02/20068692890413
13 Renuka Gangaram Jangaliप्रभाग समिती क्रं.६19/02/20068692890413
14 Renuka Gangaram Jangaliप्रभाग समिती क्रं.६19/02/20068692890413
15 Renuka Gangaram Jangaliप्रभाग समिती क्रं.६19/02/20068692890413
16 Renuka Gangaram Jangaliप्रभाग समिती क्रं.६19/02/20068692890413
17 Renuka Gangaram Jangaliप्रभाग समिती क्रं.६19/02/20068692890413
18 Renuka Gangaram Jangaliप्रभाग समिती क्रं.६19/02/20068692890413
19 RENUKA GANGARAM JANGALIप्रभाग समिती क्रं.६19/02/20068692890413
20 RENUKA GANGARAM JANGALIप्रभाग समिती क्रं.६19/02/20068692890413
21 Renuka Gangaram Jangaliप्रभाग समिती क्रं.६19/02/20068692890413
22 रिषी दिपक बिस्वासप्रभाग समिती क्रं.६22/06/20009920904424
23 ध्वनी किर्ती कोठारीप्रभाग समिती क्रं.६30/09/19989920904424
24 राहुल अश्विनकुमार शर्माप्रभाग समिती क्रं.६22/11/19949699665467
25 मयुर मोहन नाईकप्रभाग समिती क्रं.६13/03/19978691914045