दिव्यांग ऑनलाईन नोंदणी - झोननिहाय एकूण दिव्यांग नोंदी

महानगरपालिका: सर्व
दिव्यांगत्वाचा प्रकार : ५) अस्थिव्यंग (Locomotor Disability)
अ.नं.Registration_IdPhotoImagePathPramanptraPathनावझोनजन्म दिनांक मोबाईल क्रमांक 
1 496../GMPT/Photo/496../GMPT/Pramanptr/496 प्रभाग समिती क्रं.१29/09/19989867988544 प्रमाणपत्र
2 497../GMPT/Photo/497../GMPT/Pramanptr/497Bhushan Ravindra Ghodkeप्रभाग समिती क्रं.१29/09/19989867988544 प्रमाणपत्र
3 498../GMPT/Photo/498.jpg../GMPT/Pramanptr/498.jpgYashwant जगदीश कपाटेप्रभाग समिती क्रं.१06/09/20009421955192 प्रमाणपत्र
4 499../GMPT/Photo/499.jpg../GMPT/Pramanptr/499.jpg प्रभाग समिती क्रं.१06/09/20009421955192 प्रमाणपत्र
5 500../GMPT/Photo/500../GMPT/Pramanptr/500यशवंत जगदीश कपाटेप्रभाग समिती क्रं.१06/09/20009421955192 प्रमाणपत्र
6 501../GMPT/Photo/501../GMPT/Pramanptr/501यशवंत जगदीश कपाटेप्रभाग समिती क्रं.१06/09/20009421955192 प्रमाणपत्र
7 502../GMPT/Photo/502../GMPT/Pramanptr/502यशवंत जगदीश कपाटेप्रभाग समिती क्रं.१06/09/20009421955192 प्रमाणपत्र
8 482../GMPT/Photo/482.jpg../GMPT/Pramanptr/482.jpgरोजी शुक्रदीन राहनीप्रभाग समिती क्रं.१10/11/20029867560198 प्रमाणपत्र
9 199../GMPT/Photo/199../GMPT/Pramanptr/199 प्रभाग समिती क्रं.१04/06/19859833068471 प्रमाणपत्र
10 200../GMPT/Photo/200.jpg../GMPT/Pramanptr/200.pdfKRANTHI NARSIMHA BOYAप्रभाग समिती क्रं.१04/06/19859833068471 प्रमाणपत्र
11 193../GMPT/Photo/193.jpg../GMPT/Pramanptr/193.jpgअबन निकोलस परेराप्रभाग समिती क्रं.१08/01/19639930570816 प्रमाणपत्र
12 194../GMPT/Photo/194.jpg../GMPT/Pramanptr/194.jpgलीना प्रकाश पाचोरीप्रभाग समिती क्रं.१06/10/19809699607372 प्रमाणपत्र
13 196../GMPT/Photo/196../GMPT/Pramanptr/196अजय राजु चवाळेप्रभाग समिती क्रं.१23/10/19999867560854 प्रमाणपत्र
14 197../GMPT/Photo/197.jpg../GMPT/Pramanptr/197.jpgचंदन अजय गुप्ताप्रभाग समिती क्रं.१09/08/20049930881472 प्रमाणपत्र
15 238../GMPT/Photo/238.jpg../GMPT/Pramanptr/238.jpgराजेश लक्ष्मीदास भानुशालीप्रभाग समिती क्रं.१16/04/19809892239540 प्रमाणपत्र
16 311../GMPT/Photo/311.jpg../GMPT/Pramanptr/311.jpgऑझिक विन्सन परेरा ऑझिक विन्सन परेरा ऑझिक विन्सन परेराप्रभाग समिती क्रं.१22/03/19799769896316 प्रमाणपत्र
17 312../GMPT/Photo/312.jpg../GMPT/Pramanptr/312.jpgबेनेडीक जॉन डिसोजाप्रभाग समिती क्रं.१31/10/19698898038258 प्रमाणपत्र
18 314../GMPT/Photo/314.jpg../GMPT/Pramanptr/314.jpgबॅनडन रॉड्रिक चिंचाकप्रभाग समिती क्रं.१16/05/19878286364418 प्रमाणपत्र
19 315../GMPT/Photo/315.jpg../GMPT/Pramanptr/315.jpgसलीम नुरुल खानप्रभाग समिती क्रं.१16/05/19859004015775 प्रमाणपत्र
20 347../GMPT/Photo/347.JPG../GMPT/Pramanptr/347.pdfRAJESH PRAYAGDUTT JOSHIप्रभाग समिती क्रं.१01/07/19829820312848 प्रमाणपत्र
21 348../GMPT/Photo/348../GMPT/Pramanptr/348 प्रभाग समिती क्रं.१01/07/19829820312848 प्रमाणपत्र
22 349../GMPT/Photo/349.JPG../GMPT/Pramanptr/349.pdfRAJESH PRAYAGDUTT JOSHIप्रभाग समिती क्रं.१01/07/19829820312848 प्रमाणपत्र
23 206../GMPT/Photo/206.jpg../GMPT/Pramanptr/206.jpgReenu Nirajkumar Yadavप्रभाग समिती क्रं.१10/09/19879920164296 प्रमाणपत्र
24 207../GMPT/Photo/207.jpg../GMPT/Pramanptr/207.jpgप्रशांत पॅट्रीक रॉड्रीक्सप्रभाग समिती क्रं.१11/12/19827738835272 प्रमाणपत्र
25 208../GMPT/Photo/208.jpg../GMPT/Pramanptr/208.jpgरेश्मा पेद्रु बगाजीप्रभाग समिती क्रं.१27/11/19797718006365 प्रमाणपत्र
26 209../GMPT/Photo/209.jpg../GMPT/Pramanptr/209.jpgमॅगरेट मनवेल सोजप्रभाग समिती क्रं.१16/02/19669769693517 प्रमाणपत्र
27 210../GMPT/Photo/210.jpg../GMPT/Pramanptr/210.jpgब्राइन सायमन नुनीसप्रभाग समिती क्रं.१18/09/19857715835393 प्रमाणपत्र
28 211../GMPT/Photo/211.jpg../GMPT/Pramanptr/211.jpgसावजुरण मायकल घोसालप्रभाग समिती क्रं.१02/05/19818879565612 प्रमाणपत्र
29 188../GMPT/Photo/188.jpg../GMPT/Pramanptr/188.jpgचंद्रेश नरेशभाई पटेलप्रभाग समिती क्रं.१03/01/19829221563015 प्रमाणपत्र
30 83../GMPT/Photo/83.jpg../GMPT/Pramanptr/83.jpgमनीषा लियो डोंगरकरप्रभाग समिती क्रं.१08/05/19869930405041 प्रमाणपत्र
31 84../GMPT/Photo/84.jpg../GMPT/Pramanptr/84.jpgरेखा प्रशांत रॉड्रिक्सप्रभाग समिती क्रं.१28/09/19788898845742 प्रमाणपत्र
32 79../GMPT/Photo/79.jpg../GMPT/Pramanptr/79.jpgदिनेश गोविंद माछीप्रभाग समिती क्रं.१26/05/19859967785799 प्रमाणपत्र
33 128../GMPT/Photo/128.pdf../GMPT/Pramanptr/128.pdfदिनेश रामू चौहालप्रभाग समिती क्रं.१05/05/19778433875128 प्रमाणपत्र
34 130../GMPT/Photo/130.pdf../GMPT/Pramanptr/130.pdfपप्पूराम प्रसाद शर्माप्रभाग समिती क्रं.१-9768934477 प्रमाणपत्र
35 137../GMPT/Photo/137.pdf../GMPT/Pramanptr/137.pdfतैना ज्योतिराम अवताडेप्रभाग समिती क्रं.१02/06/19889987592068 प्रमाणपत्र
36 146../GMPT/Photo/146.pdf../GMPT/Pramanptr/146.pdfशबनम अशफाक खानप्रभाग समिती क्रं.१12/11/19789892727138 प्रमाणपत्र
37 154../GMPT/Photo/154.pdf../GMPT/Pramanptr/154.pdfप्रतिक मुकेश वैष्णवप्रभाग समिती क्रं.२25/06/20049819637820 प्रमाणपत्र
38 80../GMPT/Photo/80.jpg../GMPT/Pramanptr/80.jpgसंगीता जेम्स मेंडोंसाप्रभाग समिती क्रं.२26/07/19828108311583 प्रमाणपत्र
39 76../GMPT/Photo/76.jpg../GMPT/Pramanptr/76.jpgपंकज शांतीलाल कटारियाप्रभाग समिती क्रं.२19/04/19749892785362 प्रमाणपत्र
40 8../GMPT/Photo/8.png../GMPT/Pramanptr/8.pdfसत्यवान महादेव राऊतप्रभाग समिती क्रं.२30/01/19679870302102 प्रमाणपत्र
41 48../GMPT/Photo/48../GMPT/Pramanptr/48सुर्यकांत आनंद काळेप्रभाग समिती क्रं.२20/12/19769699641934 प्रमाणपत्र
42 49../GMPT/Photo/49.jpg../GMPT/Pramanptr/49.jpg प्रभाग समिती क्रं.२20/12/19769699641934 प्रमाणपत्र
43 50../GMPT/Photo/50.jpg../GMPT/Pramanptr/50.jpgसुर्यकांत आनंद काळेप्रभाग समिती क्रं.२20/12/19769699641934 प्रमाणपत्र
44 176../GMPT/Photo/176.jpg../GMPT/Pramanptr/176.jpgमुरलीधर मिश्रीलाल शर्माप्रभाग समिती क्रं.२03/02/19699221042152 प्रमाणपत्र
45 366../GMPT/Photo/366.jpg../GMPT/Pramanptr/366.jpgवैराग भरतभाई मोरखीयाप्रभाग समिती क्रं.२11/08/20018080851215 प्रमाणपत्र
46 268../GMPT/Photo/268.jpg../GMPT/Pramanptr/268.jpgसुरज लहु बारस्करप्रभाग समिती क्रं.२12/08/19938097430622 प्रमाणपत्र
47 229../GMPT/Photo/229../GMPT/Pramanptr/229.jpgउमंग प्रकाश गांधीप्रभाग समिती क्रं.२03/06/19898169527269 प्रमाणपत्र
48 230../GMPT/Photo/230.jpg../GMPT/Pramanptr/230.jpgरुपा अभय संघवीप्रभाग समिती क्रं.२16/04/19849029270073 प्रमाणपत्र
49 298../GMPT/Photo/298.jpg../GMPT/Pramanptr/298.jpgकेल्वीन कुट्रटी डिसुजाप्रभाग समिती क्रं.२18/12/19889773203935 प्रमाणपत्र
50 478../GMPT/Photo/478.jpg../GMPT/Pramanptr/478.jpgसंजय जयंतीलाल पटेलप्रभाग समिती क्रं.२01/07/19729029221887 प्रमाणपत्र
1234

महानगरपालिका: सर्व दिव्यांगत्वाचा प्रकार : ५) अस्थिव्यंग (Locomotor Disability)
अ.न.नावझोनजन्म दिनांक मोबाईल क्रमांक
1 प्रभाग समिती क्रं.१29/09/19989867988544
2 Bhushan Ravindra Ghodkeप्रभाग समिती क्रं.१29/09/19989867988544
3 Yashwant जगदीश कपाटेप्रभाग समिती क्रं.१06/09/20009421955192
4 प्रभाग समिती क्रं.१06/09/20009421955192
5 यशवंत जगदीश कपाटेप्रभाग समिती क्रं.१06/09/20009421955192
6 यशवंत जगदीश कपाटेप्रभाग समिती क्रं.१06/09/20009421955192
7 यशवंत जगदीश कपाटेप्रभाग समिती क्रं.१06/09/20009421955192
8 रोजी शुक्रदीन राहनीप्रभाग समिती क्रं.१10/11/20029867560198
9 प्रभाग समिती क्रं.१04/06/19859833068471
10 KRANTHI NARSIMHA BOYAप्रभाग समिती क्रं.१04/06/19859833068471
11 अबन निकोलस परेराप्रभाग समिती क्रं.१08/01/19639930570816
12 लीना प्रकाश पाचोरीप्रभाग समिती क्रं.१06/10/19809699607372
13 अजय राजु चवाळेप्रभाग समिती क्रं.१23/10/19999867560854
14 चंदन अजय गुप्ताप्रभाग समिती क्रं.१09/08/20049930881472
15 राजेश लक्ष्मीदास भानुशालीप्रभाग समिती क्रं.१16/04/19809892239540
16 ऑझिक विन्सन परेरा ऑझिक विन्सन परेरा ऑझिक विन्सन परेराप्रभाग समिती क्रं.१22/03/19799769896316
17 बेनेडीक जॉन डिसोजाप्रभाग समिती क्रं.१31/10/19698898038258
18 बॅनडन रॉड्रिक चिंचाकप्रभाग समिती क्रं.१16/05/19878286364418
19 सलीम नुरुल खानप्रभाग समिती क्रं.१16/05/19859004015775
20 RAJESH PRAYAGDUTT JOSHIप्रभाग समिती क्रं.१01/07/19829820312848
21 प्रभाग समिती क्रं.१01/07/19829820312848
22 RAJESH PRAYAGDUTT JOSHIप्रभाग समिती क्रं.१01/07/19829820312848
23 Reenu Nirajkumar Yadavप्रभाग समिती क्रं.१10/09/19879920164296
24 प्रशांत पॅट्रीक रॉड्रीक्सप्रभाग समिती क्रं.१11/12/19827738835272
25 रेश्मा पेद्रु बगाजीप्रभाग समिती क्रं.१27/11/19797718006365
26 मॅगरेट मनवेल सोजप्रभाग समिती क्रं.१16/02/19669769693517
27 ब्राइन सायमन नुनीसप्रभाग समिती क्रं.१18/09/19857715835393
28 सावजुरण मायकल घोसालप्रभाग समिती क्रं.१02/05/19818879565612
29 चंद्रेश नरेशभाई पटेलप्रभाग समिती क्रं.१03/01/19829221563015
30 मनीषा लियो डोंगरकरप्रभाग समिती क्रं.१08/05/19869930405041
31 रेखा प्रशांत रॉड्रिक्सप्रभाग समिती क्रं.१28/09/19788898845742
32 दिनेश गोविंद माछीप्रभाग समिती क्रं.१26/05/19859967785799
33 दिनेश रामू चौहालप्रभाग समिती क्रं.१05/05/19778433875128
34 पप्पूराम प्रसाद शर्माप्रभाग समिती क्रं.१-9768934477
35 तैना ज्योतिराम अवताडेप्रभाग समिती क्रं.१02/06/19889987592068
36 शबनम अशफाक खानप्रभाग समिती क्रं.१12/11/19789892727138
37 प्रतिक मुकेश वैष्णवप्रभाग समिती क्रं.२25/06/20049819637820
38 संगीता जेम्स मेंडोंसाप्रभाग समिती क्रं.२26/07/19828108311583
39 पंकज शांतीलाल कटारियाप्रभाग समिती क्रं.२19/04/19749892785362
40 सत्यवान महादेव राऊतप्रभाग समिती क्रं.२30/01/19679870302102
41 सुर्यकांत आनंद काळेप्रभाग समिती क्रं.२20/12/19769699641934
42 प्रभाग समिती क्रं.२20/12/19769699641934
43 सुर्यकांत आनंद काळेप्रभाग समिती क्रं.२20/12/19769699641934
44 मुरलीधर मिश्रीलाल शर्माप्रभाग समिती क्रं.२03/02/19699221042152
45 वैराग भरतभाई मोरखीयाप्रभाग समिती क्रं.२11/08/20018080851215
46 सुरज लहु बारस्करप्रभाग समिती क्रं.२12/08/19938097430622
47 उमंग प्रकाश गांधीप्रभाग समिती क्रं.२03/06/19898169527269
48 रुपा अभय संघवीप्रभाग समिती क्रं.२16/04/19849029270073
49 केल्वीन कुट्रटी डिसुजाप्रभाग समिती क्रं.२18/12/19889773203935
50 संजय जयंतीलाल पटेलप्रभाग समिती क्रं.२01/07/19729029221887
51 जागृती मौलिक शाहप्रभाग समिती क्रं.२13/06/19799321834838
52 Khairunisha Allauddin Piraniप्रभाग समिती क्रं.२05/11/19659987801453
53 कृपाली अशोक शाहप्रभाग समिती क्रं.२19/09/20039819961276
54 राजेंद्र मिश्रीमलि राठोडप्रभाग समिती क्रं.२15/04/19959029610925
55 पारसममल जिवराजजी लुनियाप्रभाग समिती क्रं.२20/05/19609969271471
56 विष्णु राजेश बेसवालप्रभाग समिती क्रं.२05/09/20039892047984
57 विनोद किसन महिंद्रकरप्रभाग समिती क्रं.२16/08/19798828182523
58 रंजना वसंत शिंदेप्रभाग समिती क्रं.२14/11/19669167883367
59 तबरेज फिरोज पटेलप्रभाग समिती क्रं.२05/10/19839892845905
60 अदिती मेघनाथ वाघप्रभाग समिती क्रं.२29/04/19948976342205
61 भाग्यश्री ओमप्रकाश दवेप्रभाग समिती क्रं.२07/05/19918082439605
62 रमेश शितल निषादप्रभाग समिती क्रं.२16/05/19719867598935
63 धर्मेश विष्णु पटेलप्रभाग समिती क्रं.२13/08/19828169780311
64 अश्वित गणेश शेट्रटीप्रभाग समिती क्रं.३03/05/20028992755563
65 अंकित श्यामसुंदर शर्माप्रभाग समिती क्रं.३24/05/19929892873821
66 ओमकार मनोहर वापिलकरप्रभाग समिती क्रं.३09/09/20039653278381
67 दिपक जग्गु साँहुप्रभाग समिती क्रं.३23/10/19848689803369
68 हिरेन प्रविणभाई मिस्त्रीप्रभाग समिती क्रं.३12/12/1995897647155
69 मालती धर्मेंद्र राठोडप्रभाग समिती क्रं.३25/06/19649326448027
70 दिलीप प्रतापराम गुप्ताप्रभाग समिती क्रं.३12/03/19767977781834
71 राजेश रामगोपाल फालोडप्रभाग समिती क्रं.३20/05/1982 
72 शंकरलाल पारेख भावेशप्रभाग समिती क्रं.३24/04/1981 
73 भावेश शंकरलाल पारेखप्रभाग समिती क्रं.३26/02/20069867007641
74 अरुण दिनेश गुप्ताप्रभाग समिती क्रं.३29/08/20009867713211
75 Sachin Shivaji Bendreप्रभाग समिती क्रं.३- 
76 Sachin Shivaji Bendreप्रभाग समिती क्रं.३24/11/19809820829149
77 अंकित अखिलेश गोस्वामीप्रभाग समिती क्रं.३11/09/19958369571466
78 दिलीप चनदर सिंगप्रभाग समिती क्रं.३10/11/19759870586089
79 ताराचंद प्रेमचंद सोनीप्रभाग समिती क्रं.३01/07/19759867232448
80 धर्मेद्र चंदुलाल राठोडप्रभाग समिती क्रं.३12/11/1969877964813
81 हितेश नारायण जलनप्रभाग समिती क्रं.३17/12/19899076776065
82 नुतन सुभाष विश्वकर्माप्रभाग समिती क्रं.३07/07/19808452889308
83 श्रीष्टी रमेश तिवारीप्रभाग समिती क्रं.३10/07/19928291928339
84 ललित ओमप्रकाश गेहलोतप्रभाग समिती क्रं.३13/08/19799820583508
85 अरुण मजबुत सिंहप्रभाग समिती क्रं.३15/07/19759768129768
86 Kaushik Dhirajlal Chitaliaप्रभाग समिती क्रं.३01/09/19749323092465
87 प्रभाग समिती क्रं.३01/09/19749323092465
88 Kaushik Dhirajlal Chitaliaप्रभाग समिती क्रं.३01/09/19749323092465
89 Prita Anish Gargप्रभाग समिती क्रं.३11/10/19758652782720
90 PRITA ANISH GARGप्रभाग समिती क्रं.३11/10/19758652782720
91 Hitendra Shantilal Chhadwaप्रभाग समिती क्रं.३03/03/19859664815882
92 प्रभाग समिती क्रं.३03/03/19859664815882
93 Hitendra Shantilal Chhadwaप्रभाग समिती क्रं.३03/03/19859664815882
94 Charmi Hitendra Chhadwaप्रभाग समिती क्रं.३14/10/19899969168258
95 PRAKASH MADHUKAR LANJEKARप्रभाग समिती क्रं.३08/11/19799323642881
96 PRAKASH MADHUKAR LANJEKARप्रभाग समिती क्रं.३08/11/19799323642881
97 राकेश कांतिलाल राणाप्रभाग समिती क्रं.३29/11/19679869401510
98 भरतकुमार रतनलाल त्रिवेदीप्रभाग समिती क्रं.३10/10/19679324346536
99 विक्रम रमेशचंद्र पटेलप्रभाग समिती क्रं.३31/01/19859867215576
100 प्रविणभाई मणिलाल मिस्त्रीप्रभाग समिती क्रं.३01/06/19629869745880
101 जितेंद्र रवजीभाई कारेलियाप्रभाग समिती क्रं.३24/03/19687678013289
102 देवेंद्र हरगोविंददास ठाकरप्रभाग समिती क्रं.३20/11/1968932023588
103 प्रियंका शेषनाथ मौर्यप्रभाग समिती क्रं.३22/09/19959869788911
104 KIRAN PRAMOD SHUKLAप्रभाग समिती क्रं.३13/06/19918291047141
105 राजेश जगन्नाथ सिंघलप्रभाग समिती क्रं.३15/05/19689324556265
106 तन्मय राजु जाधवप्रभाग समिती क्रं.३01/10/20089819995879
107 निशीथ नारायण शेट्टीप्रभाग समिती क्रं.३23/11/19829867773860
108 रुची गोवर्धन अग्रवालप्रभाग समिती क्रं.३04/07/19769769215214
109 व्दितियेश यशवंत सावर्डेकरप्रभाग समिती क्रं.३04/03/19929869901544
110 वंश नवीन गुप्ताप्रभाग समिती क्रं.३13/04/20059867208120
111 श्री.राजकुमार संजीव शेट्टीप्रभाग समिती क्रं.३15/12/19727738548907
112 Priyanka Narsingh Maneप्रभाग समिती क्रं.४26/04/19929022612863
113 प्रभाग समिती क्रं.४26/04/19929022612863
114 Priyanka Narsingh Maneप्रभाग समिती क्रं.४26/04/19929022612863
115 sanjay ramdas survaseप्रभाग समिती क्रं.४08/08/19779821743801
116 प्रभाग समिती क्रं.४08/08/19779821743801
117 संजय रामदास सुरवसेप्रभाग समिती क्रं.४08/08/19779821743801
118 Shivam Pradeep Yadavप्रभाग समिती क्रं.४20/02/19968169212003
119 RAJENDRA PANDHARINATH GHUGEप्रभाग समिती क्रं.४27/07/19829867399557
120 महेक दिनेश चॊहानप्रभाग समिती क्रं.४30/11/19999221563015
121 Bilal Abdul Karim Shaikhप्रभाग समिती क्रं.४04/02/19618369764494
122 Bilal Abdul Karim Shaikhप्रभाग समिती क्रं.४04/02/19618286942894
123 KAPIL RAMCHANDRA BHANAGAYप्रभाग समिती क्रं.४07/08/19689892451308
124 pankaj udairaj kurmiप्रभाग समिती क्रं.४27/12/19899321355020
125 प्रभाग समिती क्रं.४27/12/19899321355020
126 pankaj udairaj kurmiप्रभाग समिती क्रं.४27/12/19899321355020
127 pankaj udairaj kurmiप्रभाग समिती क्रं.४27/12/19899321355020
128 लक्ष्मीदेवी वीरा नाईकप्रभाग समिती क्रं.५04/12/19906238575090
129 जयसिंग बाळा पार्सेकरप्रभाग समिती क्रं.५01/06/19698369550548
130 भावेश गुलाब्चंद्र शाहप्रभाग समिती क्रं.५17/07/19708169623089
131 Nirav Kishorbhai Bhattप्रभाग समिती क्रं.५02/08/19909920842116
132 नसरीन तय्यबअली शेखप्रभाग समिती क्रं.५04/03/19897039521876
133 अहमद अली इब्राहीम अंसारीप्रभाग समिती क्रं.५29/05/19939892747649
134 काजल हितेश ठाकरप्रभाग समिती क्रं.५27/04/19749224265199
135 IRSHAD AHMED MAZHAR ALI KHANप्रभाग समिती क्रं.५13/05/19909702782616
136 प्रभाग समिती क्रं.५13/05/19909702782616
137 IRSHAD AHMED MAZHAR ALI KHANप्रभाग समिती क्रं.५13/05/19909702782616
138 जिगर हुसैन राजानीप्रभाग समिती क्रं.५03/04/19649920049613
139 शोभा शंकर चव्हाणप्रभाग समिती क्रं.५29/05/19939082555835
140 सचिन मनोहर विजयकरप्रभाग समिती क्रं.५27/06/19819819808234
141 मुकेश प्रकाश वडकेप्रभाग समिती क्रं.५26/07/19798286868205
142 अनिला भावेश शाहप्रभाग समिती क्रं.५12/01/19739768321244
143 लक्ष्मीकांत वसंत नार्वेकरप्रभाग समिती क्रं.५19/11/19997738407884
144 सुनील जयंती खारवीप्रभाग समिती क्रं.५02/03/19907666729179
145 फलकनाझ साजिद शेखप्रभाग समिती क्रं.५16/04/20029967760471
146 जील मुकेश शाहप्रभाग समिती क्रं.५11/04/19999892818629
147 जयदीप हरीश दामवानीप्रभाग समिती क्रं.५02/07/20028451904793
148 लालबहादुर रामबिलास विश्वकर्माप्रभाग समिती क्रं.५20/03/19599323110327
149 मनोज सिध्दनाथ यादवप्रभाग समिती क्रं.६03/05/19799869854397
150 घनश्याम मुन्नाप्रसाद बिंन्दप्रभाग समिती क्रं.६03/07/19778691804066
151 सुनिल जयंतीलाल गुधकाप्रभाग समिती क्रं.६10/07/19617304378908
152 नागनाथ शामराव कांबळेप्रभाग समिती क्रं.६03/04/19857977691483
153 मीना रीकीभाई मेहताप्रभाग समिती क्रं.६22/10/19769152937468
154 भद्रेश शांतीलाल शाहप्रभाग समिती क्रं.६22/06/19679324320680
155 PANDURANG ANANDA SANGAREप्रभाग समिती क्रं.६29/06/19689969986541
156 Priyanka Narsing Maneप्रभाग समिती क्रं.६26/04/19929022612863
157 प्रभाग समिती क्रं.६26/04/19929022612863
158 Priyanka Narsing Maneप्रभाग समिती क्रं.६26/04/19929022612863
159 संजीव कूमार सिन्हाप्रभाग समिती क्रं.६01/05/19739326088930
160 वैशाली प्रशांत भावसार प्रशांत वैशाली प्रशांत भावसारप्रभाग समिती क्रं.६01/11/19788976362033
161 याहिया अब्बास सेलियाप्रभाग समिती क्रं.६03/11/19839769100092
162 उमेश रघुवीर पालेयकरप्रभाग समिती क्रं.६12/12/19699987530110
163 हरिचरण रामअवतार गुप्ताप्रभाग समिती क्रं.६10/01/19789892261328
164 मंगेश काशिनाथ लाडप्रभाग समिती क्रं.६10/06/19739867948998
165 नितीन एकनाथ् सकपाळप्रभाग समिती क्रं.६-7028522278
166 बरकतअली अली कासम परमारप्रभाग समिती क्रं.६12/09/19649867535554
167 प्रविण प्रकाश गोखलेप्रभाग समिती क्रं.६25/06/19839821887035
168 बाबाजी निर्वती भिसेप्रभाग समिती क्रं.६01/01/19709082695512
169 रिकीन जितेद्र मेहताप्रभाग समिती क्रं.६06/11/19809594864655
170 स्वाती साहेबराव भिसेप्रभाग समिती क्रं.६06/06/19999967874204
171 तरन्नुम राशीद अंसारीप्रभाग समिती क्रं.६15/03/19858369807970
172 सुवर्णा प्रेमलाल जाधवप्रभाग समिती क्रं.६01/01/19869594543044
173 हनुमान किसन सपकाळप्रभाग समिती क्रं.६18/08/19718652512216
174 शर्मिला प्रकाश जैनप्रभाग समिती क्रं.६23/02/19729167424314
175 आशिष शाबुल बोसेप्रभाग समिती क्रं.६28/03/19739167232901
176 योगेश हिम्मतलाल मेहताप्रभाग समिती क्रं.६08/08/19549820202311
177 बिल्कीस सुलतान मारेडियाप्रभाग समिती क्रं.६01/06/19799819385823
178 महेश नारायण पारकरप्रभाग समिती क्रं.६- 
179 दशरथ जेठु चौहानप्रभाग समिती क्रं.६-8928612552
180 सावित्री राधेश्याम तिवारीप्रभाग समिती क्रं.६10/08/1954 
181 वर्षा नागोराव ढोकणेप्रभाग समिती क्रं.६28/07/19859768247351
182 राघवेंद्र शमा देवाडियाप्रभाग समिती क्रं.६24/07/19969082550104
183 निवास वामन शिंदेप्रभाग समिती क्रं.६04/05/19838928363144
184 इमराण इंद्रीस मुल्लाप्रभाग समिती क्रं.६15/08/19788928335571
185 आयुषी पुनाजी परबप्रभाग समिती क्रं.६12/07/20068108736976
186 पप्पु नारायण मेहतोप्रभाग समिती क्रं.६15/03/1984 
187 अमिता महेश त्रिवेदीप्रभाग समिती क्रं.६18/01/19599324858430
188 महेश गिरीजाशंकर त्रिवेदीप्रभाग समिती क्रं.६31/12/19589324858430
189 जगदीपसिंग दालजित सिंग सिंधुप्रभाग समिती क्रं.६11/02/19789702402539
190 प्रभाग समिती क्रं.६21/05/19969769952589
191 हेतन सतिशकुमार शेट्रटीप्रभाग समिती क्रं.६21/05/19969769952589
192 अनिता धर्मेश सोनीप्रभाग समिती क्रं.६27/01/19729930424190
193 सुरेश रामनाथ मिश्राप्रभाग समिती क्रं.६03/07/19509768408444
194 रोशन अली शेखप्रभाग समिती क्रं.६07/11/19849595321678
195 सलमान अब्दुल खानप्रभाग समिती क्रं.६26/02/19918286992534
196 प्रशोब रामचंद्र मुल्लाहप्रभाग समिती क्रं.६09/08/19809076407738
197 योगेश यशवंत शिवडावकरप्रभाग समिती क्रं.६21/02/19799702717670